Un dos desafíos máis importantes para os/as educadores/as do século XXI é, máis aló da prevención da violencia nas aulas e a resolución de conflitos cotiás, a educación para a convivencia e a paz.

Con este fin, a educación para aconvivencia, cada vez máis centros escolares elaboran e poñen en marcha un plan de convivencia escolar como un elemento crucial do seu proxecto educativo e aquí é onde situamos os programas de mediación escolar.

Un programa de mediación escolar supón crear e desenvolver no centro educativo un servizo de mediación para a resolución colaborativa e pacífica de conflitos no que poden participar como mediadoras/es e como usuarias/os os diferentes colectivos da comunidade escolar (alumnado, profesorado, persoal non docente, nais e pais,etc).

Os conflitos máis adecuados para a mediación son os de carácter interpersoal, que versan sobre asuntos como:

 • Amizades que se deterioraron.
 • Faltas de respecto.
 • Rumores e malentendidos.
 • Obxectos persoais.
 • Espazos de xogo.
 • Discriminación ou fustrigación.

A mediación neste ámbito presenta unha serie de vantaxes, entre as que destacan:

 • Trabállanse valores como a participación, o respecto, a comunicación, entre outros moitos.
 • O alumnado reflexiona sobre a súa conduta, observa as súas emocións e as do resto.
 • Contribúe a ir eliminando as relacións de dominio e de sumisión entre si.
 • Crea no centro un ambiente máis relaxado e produtivo.
 • Axuda a recoñecer e valorar os sentimentos, intereses, necesidades e valores propios e alleos.
 • Aumenta o desenvolvemento de actitudes cooperativas no tratamento dos conflitos ao buscar conxuntamente solucións satisfactorias para as partes.
 • Aumenta a capacidade de resolución de conflitos de forma non violenta.
 • Contribúe a desenvolver a capacidade de diálogo e á mellora das habilidades comunicativas, sobre todo escoita a activa.
 • Favorece a autorregulación a través da procura de solucións autónomas e negociadas o que redunda no fortalecemento da autoestima e a motivación.
 • Diminúe o número de conflitos e, por tanto, o tempo dedicado a resolvelo.

Neste ámbito en Xeracción ofrecemos:

 • A posta en marcha de servizos de mediación escolar nos centros educativos.
 • Formación neste eido para entidades públicas e privadas, como ANPAs e calqueira outra interesada pola súa implicación profesional ou persoal.