Compromiso da Organización

 • Toma da decisión e compromiso.
 • Comunicación e difusión.
 • Definición e creación do equipo de traballo, implicando a todas as áreas empresariais.

Deseño

 • Acompañamento técnico na realización de diagnose e plans de igualdade en empresas.
 • Realización de diagnósticos de igualdade entre mulleres e homes.
 • Identificación de medidas de igualdade a partires dos resultados da diagnose.
 • Deseño de plans de igualdade.
 • Deseño do seguimento e avaliación dos plans de igualdade e/ou o conxunto de medidas.
 • Formación en materia de igualdade ás comisións de igualdade, equipos directivos e representación sindical.

Implantación

 • Apoio á posta en marcha dos plans de igualdade e/ou medidas de igualdade.
 • Asesoramento técnico para o desenvolvemento de medidas contempladas nos plans de igualdade.
 • Formación en materia de igualdade ás comisións de igualdade.
 • Formación en materia de xénero e igualdade ás empresas contemplada dentro dos seus plans de igualdade.
 • Elaboración de materiais específicos para as empresas en materia de igualdade entre mulleres e homes.

Avaliación

 • Deseño de indicadores de seguimento e avaliación de medidas e/ou plans de igualdade.
 • Deseño de sistemas de seguimento e avaliación: contido e procedemento.
 • Asesoramento para o deseño e desenvolvemento dos procesos de seguimento e avaliación.
 • Avaliación do plan de igualdade.

O servizo de asesoramento e acompañamento a empresas promoverá a adopción de políticas de conciliación da vida familiar, laboral e persoal, a través da elaboración de Plans de conciliación que inclúen diagnose e medidas específicas en materia de conciliación.