Compromiso da Administración

 • Toma da decisión e compromiso.
 • Comunicación e difusión.
 • Definición e creación do equipo de traballo, implicando a todos os actores sociais.

Elaboración

 • Realización da diagnose sobre a situación da igualdade entre mulleres e homes.
 • Elaboración de plans de igualdade para a aplicación do principio de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes na entidade cunha dobre vertente:
  • Como organización laboral
  • Como entidade xestora de servizos e políticas públicas.
 • Deseño de sistemas de seguimento e avaliación dos plans de igualdade.
 • Formación ós equipos técnicos e políticos, así como a axentes sociais en materia de xénero e igualdade entre mulleres e homes orientada á elaboración de plans de igualdade.

Implantación

 • Asesoramento para a posta en marcha dos plans de igualdade.
 • Formación ós equipos técnicos en materia de xénero e igualdade entre mulleres e homes para a implementación do plan de igualdade.
 • Asesoramento técnico para o desenvolvemento de medidas contempladas nos plans de igualdade.
 • Elaboración de materiais específicos para a implantación dos plans de igualdade.

Avaliación

 • Deseño de indicadores de seguimento e avaliación de medidas e/ou plans de igualdade.
 • Deseño de sistemas de seguemento e avaliación: contido e procedemento.
 • Asesoramento para o deseño e desenvolvemento dos procesos de seguimento e avaliación.
 • Avaliación do plan de igualdade.