As relacións laborais están tradicionalmente  reguladas pola xurisdición social, pero non podemos esquecer que estamos ante relacións entre persoas, polo que o compoñente humano é moi importante e é aquí onde a mediación pode dar unha resposta aos conflitos subxacentes, e dar un espazo ao recoñecemento dos intereses e necesidades das persoas e as empresas .

Situacións conflitivas nas que pode ser útil unha intervención:

  • Despedimentos procedentes e improcedentes.
  • Expedientes de Regulación de Emprego.
  • Reclamacións de salarios, liquidacións, indemnizacións facturas non satisfeitas a empresas ou traballadoras/es.
  • Negociación de contratos laborais ou contratos mercantís.
  • Faltas e sancións.
  • Conciliación da vida laboral e familiar.
  • Mobbing, acoso moral e outras vulneracións dos dereitos fundamentais.