VALORES QUE NOS GUÍAN

xustiza socialXustiza social: Baseada no principio de equidade, tendo en conta e respectando a diversidade.

axuda mutuaAxuda mutua: Fomento do sentimento de comunidade e a solidariedade.

TransparenciaHonestidade e transparencia.

CORRESPONSABILIDADECorresponsabilidade e democracia: Construcción participativa dos procesos  de transformación social, baseada na intelixencia colectiva e na cooperación.

EMPODERAMENTOAutonomía: Fomentar o empoderamento das persoas.

IGUALDADEIgualdade: Introducción da perspectiva de xénero e da diversidade.